• شرح وظایف

   فعالیت های اصلی پزشکی قانونی شامل موارد ذیل می باشد:
   1- انجام کارشناسی های بالینی ( معاینات بالینی، کمیسیون‌های پزشکی، معاینات اجساد و حضور در صحنه های فوت مشکوک)
   2- انجام آزمایشات مرتبط با پزشکی قانونی (سرولوژی، سم شناسی، آسیب شناسی)
   3- پاسخ به استعلام سازمان‌های دولتی (در حیطه وظایف قانونی آنها)
   4- فعالیت‌های آموزشی (از جمله ارایه خدمات آموزشی به دانشجویان رشته مامایی و حقوق و ...)
   5- فعالیت‌های پژوهشی ( در قالب کمیته پژوهشی استانی)
   این اداره کل در زمینه تحقیقات با تشکیل کمیته پژوهشی و زمینه سازی جهت ارایه مقالات علمی توسط محققین علاقه‌مند در صدد افزایش توانمندی‌های پزشکی قانونی در راستای ارایه خدمات بهتر است.